Sakrament Chrztu

KKK 1213 Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu (vitae spiritualis ianua) i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania.

Chrzty udzielane są w II i IV niedzielę miesiąca na Mszy Świętej o godz. 12:00

Dla osób żyjących w związkach niesakramentalnych chrzty udzielane są w ostatnią sobotę miesiąca o godz. 17:00

Rodzice (opiekunowie) dziecka

Zgłaszają się do kancelarii i wraz z duszpasterzem ustalają datę planowanego chrztu świętego. Powinni spełnić następujące wymagania:

 1. do spisania aktu chrztu w kancelarii potrzebny jest Odpis Aktu Urodzenia dziecka, zaświadczenie o zawarciu Sakramentu Małżeństwa rodziców oraz dane Rodziców Chrzestnych (nazwiska, daty urodzenia, adresy)
 2. przystępują do Sakramentu Pokuty i Pojednania, by w dniu chrztu mogli przystąpić do Komunii Św.

Rodzice są obecni podczas udzielania sakramentu (kreślą znak krzyża na czole dziecka, wyrzekają się szatana, składają wyznanie wiary, trzymają dziecko podczas udzielania sakramentu)

Wypełniają przez resztę życia obowiązki wynikające z ich decyzji:

 1. doprowadzają dziecko po chrzcie do poznania Boga (świadectwo wiary na co dzień)
 2. przygotowują się razem do przyjęcia sakramentów (spowiedź święta, Pierwsza Komunia, bierzmowanie)
 3. razem modlą się z dzieckiem i za dziecko
 4. wyjaśniają dziecku odpowiednie znaki religijne, znaczenie świąt i przygotowują się do nich oraz obchodzą z dzieckiem rocznice chrztu i imieniny (rodzina i dom jest pierwszym miejscem katechezy i przekazania wiary)
 5. uczą miłości bliźniego (w domu, sąsiedztwie, pomoc sąsiedzka, przebaczenie, uczciwość szacunek dla starszych)

W przypadku, gdy rodzice nie są związani Sakramentalnym Związkiem Małżeńskim, prosimy o wcześniejsze zgłaszanie się do kancelarii parafialnej i indywidualną rozmowę z duszpasterzem.

Rodzice Chrzestni dziecka

Kan. 874 Kodeksu Prawa Kanonicznego:

§ 1. Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

1° jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;

2° ukończył 16 lat (…) lub proboszcz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;

3° jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić (tzn. m.in. nie żyje w związku niesakramentalnym)

4° jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;

5° nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.

§ 2. Ochrzczony, należący do niekatolickiej wspólnoty kościelnej, może być dopuszczony tylko razem z chrzestnym katolikiem i to jedynie jako świadek chrztu.

Obowiązki rodziców chrzestnych:

 1. przed udzieleniem Sakramentu Chrztu obowiązkowo przystępują do Sakramentu Pokuty i Pojednania, by w dniu chrztu mogli przystąpić do Komunii Św.
 2. dostarczają z parafii miejsca zamieszkania Zaświadczenie od duszpasterza stwierdzając, iż mogą pełnić zadania ojca lub matki chrzestnej
 3. pomagają w chrześcijańskim wychowaniu dziecka (modlitwa, świadectwo, zakup odpowiedniej do wieku lektury religijnej, pielgrzymki)
 4. prowadzą autentyczne życie chrześcijańskie (żyją wiarą, nadzieją i miłością)
 5. w razie niewypełniania obowiązków chrześcijańskich przez rodziców zwracają im uwagę

Prawo kościelne wymaga jednego chrzestnego, zaś utrwalona tradycja zaleca wybrać chrzestnego ojca i matkę.

UWAGA!

Miejscem udzielania chrztu jest zawsze kościół parafialny miejsca zamieszkania rodziców.

Jeżeli rodzice mieszkają na terenie innej parafii zobowiązani są przynieść zgodę własnego Ks. Proboszcza na chrzest poza parafią.

Podobnie rodzice chrzestni zaświadczenia dostarczają z parafii, gdzie mieszkają, a nie z parafii miejsca zameldowania.