Regulamin Cmentarza parafialnego

Cmentarz jest miejscem świętym o charakterze sakralnym przeznaczonym do grzebania w grobach ciał i prochów.

Sprawy związane z bieżącym funkcjonowaniem cmentarza prowadzone są w kancelarii parafialnej w Milejowie (ul. Partyzancka 118A, tel. 81 757 20 55) od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-9:00, 16:00-17:00.

Zarządcą cmentarza jest ksiądz proboszcz parafii, a bezpośrednią opiekę nad cmentarzem sprawuje pracownik cmentarza, p. Henryk Orysz.

Zasady dotyczące korzystania z cmentarza:

 1. W celu zapewnienia pełnego porządku na cmentarzu bramy wjazdowe są stale zamknięte.
 2. Prace remontowe mogą odbywać się w godz. 8:00-16:00, z wyjątkiem niedziel i świąt kościelnych. Zmiany mogą być realizowane tylko za zgodą księdza proboszcza lub pracownika cmentarza. Wszelkie prace budowlane związane z budową, zagospodarowaniem grobów, przeprowadza jedynie osoba wyznaczona przez Radę Parafialną – pracownik cmentarza.
 3. Zakaz wykonywania prac samodzielnych, prowadzania jakiejkolwiek działalności gospodarczej, zarobkowej i handlowej oraz wszelkich innych czynności naruszających powagę tego miejsca.
 4. Zarząd cmentarza pobiera ofiary za:
  • Miejsca pod grób, tzw. placowe (pokładne)
  • Przedłużenie okresu użytkowania grobu
  • Zezwolenie na wykonanie prac remontowych i budowlanych:
   • za ustawienie pomnika – 100 zł,
   • za ułożenie kostki, tzw. opaska (nie może przekroczyć w obwodzie pomnika 25 cm szerokości) – 50 zł,
   • za remont grobowca z wykończeniem murowania w całości – 80 zł.
   • Zabrania się stawiania ławeczek, sporządzania zabudowy grobu, wykraczającej poza powierzchnię miejsca grobu, sadzenia drzew i krzewów. Wszystkie opłaty są przeznaczone na utrzymanie cmentarza parafialnego.
 5. Na cmentarzu należy zachować ciszę i spokój, dbać o porządek składając śmieci w miejscu do tego wyznaczonym z zachowaniem segregacji – obowiązkowo. Odpady po remoncie grobu i po wszelkich pracach (w tym gruz) należy usunąć z terenu cmentarza we własnym zakresie – obowiązkowo.
 6. Każdy grób musi posiadać opiekuna grobu – dysponenta, który jest zobowiązany do stałej troski o stan i wygląd grobu, nagrobka oraz bezpośredniego jego otoczenia. Każdy grób powinien mieć tablicę nagrobną z danymi o zmarłym/zmarłych pochowanych w danym grobie. Prawo do dysponowania grobem, dysponent uzyskuje przez opłacenie tzw. pokładnego, które obejmuje 20-letni okres opieki nad grobem. Po upływie 20 lat można dokonać w tym samym grobie ponownego pochówku. Po upływie 20 lat chcąc przedłużyć prawa do grobu dysponent obowiązany jest do ponowienia pokładnego. Brak przedłużenia pokładnego daje możliwość zarządcy cmentarza wykorzystania miejsca grobu do ponownego pochówku.
 7. Wszelkie prace na cmentarzu podejmowane przed dysponentów (właścicieli grobowca) należy uzgodnić z zarządcą cmentarza (księdzem proboszczem) za pośrednictwem pracownika cmentarza.
 8. Ekshumacje zwłok może przeprowadzić uprawniona firma za zgodą Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w okresie 16 października – 15 kwietnia. O zamierzonej ekshumacji należy powiadomić niezwłocznie zarządcę cmentarza.