Parafia pw. Wniebowzięcia N.M.P w Milejowie

Strona Główna

 

Pierwsza Niedziela Adwentu

 

 

  "Okaż nam, Panie, łaskę swoją, 
i daj nam swoje zbawienie.".

Ps 85,8

 

PIERWSZE CZYTANIE

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Widzenie Izajasza, syna Amosa, dotyczące Judy i Jerozolimy: 
Stanie się na końcu czasów, że góra świątyni Pana stanie mocno na wierzchu gór i wystrzeli ponad pagórki. Wszystkie narody do niej popłyną, mnogie ludy pójdą i rzekną: „Chodźcie, wstąpmy na górę Pana, do świątyni Boga Jakuba! Niech nas nauczy dróg swoich, byśmy kroczyli Jego ścieżkami. Bo Prawo wyjdzie z Syjonu i słowo Pana z Jeruzalem”. 
On będzie rozjemcą pomiędzy ludami i wyda wyroki dla licznych narodów. Wtedy swe miecze przekują na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy. Naród przeciw narodowi nie podniesie miecza, nie będą się więcej zaprawiać do wojny. 
Chodźcie, domu Jakuba, postępujmy w światłości Pana!
Oto Słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY:

Idźmy z radością na spotkanie Pana.

Ucieszyłem się, gdy mi powiedziano: 
„Pójdziemy do domu Pana”. 
Już stoją nasze stopy 
w twoich bramach, Jeruzalem. Tam wstępują pokolenia Pańskie, 
aby zgodnie z prawem Izraela wielbić imię Pana. 
Tam ustawiono trony sędziowskie, 
trony domu Dawida. Proście o pokój dla Jeruzalem: 
Niech żyją w pokoju, którzy cię miłują. 
Niech pokój panuje w twych murach, 
a pomyślność w twoich pałacach. Ze względu na braci moich i przyjaciół 
będę wołał: „Pokój z tobą”. 
Ze względu na dom Pana, Boga naszego, 
modlę się o dobro dla ciebie.

Idźmy z radością na spotkanie Pana.

DRUGIE CZYTANIE

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Bracia: 
Rozumiejcie chwilę obecną: teraz nadeszła dla was godzina powstania ze snu. Teraz bowiem zbawienie jest bliżej nas niż wtedy, gdyśmy uwierzyli. 
Noc się posunęła, a przybliżył się dzień. Odrzućmy więc uczynki ciemności, a przyobleczmy się w zbroję światła. Żyjmy przyzwoicie jak w jasny dzień: nie w hulankach i pijatykach, nie w rozpuście i wyuzdaniu, nie w kłótni i zazdrości. Ale przyobleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa i nie troszczcie się zbytnio o ciało, dogadzając żądzom.
Oto Słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ:

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Okaż nam, Panie, łaskę swoją, 
i daj nam swoje zbawienie.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

EWANGELIA

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki, i nie spostrzegli się, że przyszedł potop i pochłonął wszystkich, tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Wtedy dwóch będzie w polu: jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. Dwie będą mleć na żarnach: jedna będzie wzięta, druga zostawiona. 
Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. A to rozumiejcie: Gdyby gospodarz wiedział, o której porze nocy złodziej ma przyjść, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie”.
Oto słowo Pańskie.