Parafia pw. Wniebowzięcia N.M.P w Milejowie

Strona Główna

 

ODPUST PARAFIALNY KU CZCI ŚWIĘTEGO ANTONIEGO Z PADWY

 

Język sprawiedliwego jest srebrem wybornym, 
a usta jego pouczają wielu.

 

Teksty liturgii Mszy Świętej ku Czci Świętego Antoniego

 

 
 
Łk 4, 18
Duch Pański spoczywa na Mnie, * ponieważ mnie namaścił i posłał mnie, * abym ubogim niósł dobrą nowinę, * uzdrawiał skruszonych w sercu, * więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie.


Odmawia się hymn Chwała na wysokości Bogu...


 
 
Wszechmogący, wieczny Boże, Ty dałeś swojemu ludowi świętego Antoniego z Padwy, znakomitego kaznodzieję i orędownika ubogich, † spraw, abyśmy za jego wstawiennictwem prowadzili życie zgodne z Ewangelią * i we wszelkich przeciwnościach doznawali Twojej pomocy. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 


Mądrość cenniejsza niż bogactwa
Mdr 7, 7-14
Czytanie z Księgi Mądrości. Modliłem się - i dano mi zrozumienie, przyzywałem - i przyszedł na mnie duch Mądrości. Przeniosłem ją nad berła i trony i w porównaniu z nią za nic miałem bogactwa. Nie porównałem z nią drogich kamieni, bo wszystko złoto wobec niej jest garścią piasku, a srebro przy niej ma wartość błota.
Umiłowałem ją nad zdrowie i piękność i wolałem mieć ją aniżeli światło, bo nie zna snu blask od niej bijący. A przyszły mi wraz z nią wszystkie dobra i niezliczone bogactwa w jej ręku. Ucieszyłem się ze wszystkich, bo wiodła je Mądrość, a nie wiedziałem, że ona jest ich rodzicielką. 
Rzetelnie poznałem, bez zazdrości przekazuję i nie chowam dla siebie jej bogactwa. Jest bowiem dla ludzi skarbem nieprzebranym: ci, którzy go zdobyli, przyjaźń sobie Bożą zjednali, podtrzymani darami, co biorą początek z karności.
Oto słowo Boże.

 


Albo:
Każdy otrzymał łaskę Chrystusową
Ef 4, 7. 11-15
Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan. Bracia: Każdemu z nas została dana łaska według miary daru Chrystusowego. On ustanowił jednych apostołami, innych prorokami, innych ewangelistami, innych pasterzami i nauczycielami dla przysposobienia świętych do wykonywania posługi, celem budowania Ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy razem do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do miary wielkości według Pełni Chrystusa.
Chodzi o to, abyśmy już nie byli dziećmi, którymi miotają fale i porusza każdy powiew nauki, na skutek oszustwa ze strony ludzi i przebiegłości w sprowadzaniu na manowce fałszu. Natomiast żyjąc prawdziwie w miłości, sprawmy, by wszystko rosło ku Temu, który jest Głową, ku Chrystusowi.
Oto słowo Boże.

 


Ps 40

Refren: Głosiłem, Panie, Twoje święte słowa.

Pan postawił moje stopy na skale *
i umocnił moje kroki.
Włożył mi w usta pieśń nową, *
śpiew dla naszego Boga.
Refren: Głosiłem, Panie, Twoje święte słowa.

Głosiłem Twą sprawiedliwość w wielkim zgromadzeniu *
i nie powściągałem warg moich, o czym Ty wiesz, Panie.
Sprawiedliwości Twojej nie kryłem w głębi serca, *
głosiłem Twoją wierność i pomoc.
Refren: Głosiłem, Panie, Twoje święte słowa.

Niech się radują i weselą w Tobie *
wszyscy, którzy Ciebie szukają.
Pragnący Twojej pomocy *
niech zawsze wołają: "Pan jest wielki".
Refren: Głosiłem, Panie, Twoje święte słowa.

 

Alleluja, alleluja, alleluja.
Język sprawiedliwego jest srebrem wybornym, 
a usta jego pouczają wielu.

Alleluja, alleluja, alleluja.

 


Idźcie na cały świat
Mk 16, 15-20
Słowa Ewangelii według św. Marka. Jezus ukazawszy się Jedenastu, powiedział do nich: "Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony.
Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie". 
Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdził naukę znakami, które jej towarzyszyły.
Oto słowo Pańskie.

 
 
Wszechmogący Boże, niech Duch Święty przenika nas w czasie sprawowania Eucharystii światłem wiary, * którym nieustannie oświecał świętego Antoniego, głoszącego Twoją chwałę. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 


 
 
Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, * by wszyscy wznosili pieśń dziękczynną * Tobie, Ojcze święty, wszechmocny i wieczny Boże, * przez Chrystusa, naszego Pana. 
Wysławiamy Cię i błogosławimy * za bogactwo darów, * jakimi wsławiłeś sługę Twego Antoniego. * Posyłając go do Twego ludu, * jako głosiciela Ewangelii i apostoła pokoju, * chciałeś, by był wsparciem dla pokornych * przy realizowaniu ewangelicznego orędzia * sprawiedliwości, prawdy i miłości. 
Za ten dar Twojej dobroci * razem z Aniołami i Świętymi * wznosimy z radością hymn Twojej chwały...

 
1 Kor 1, 23-24
My głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, * Chrystusa, który jest Bożą mocą i Bożą mądrością.

 
 
Panie, nasz Boże, niech przyjęty przez nas Najświętszy Sakrament podtrzymuje w nas wiarę, † którą głosili Apostołowie * i której troskliwie strzegł święty Antoni. Przez Chrystusa, Pana naszego.